Minnesota Genealogical Society Logo 1385 Mendota Heights Road
Suite 100
Mendota Heights, MN  55120-1367
(651) 330-9312
Minnesota Genealogical Society